Leveransbestämmelser

Vinninga Cementvarufabrik AB Leveransbestämmelser (uppdaterad april 2022), tillämpas på alla avtal om försäljning av produkter från Vinninga Cementvarufabrik AB.

Ladda ner våra allmänna leveransbestämmelser


Vinninga Cementvarufabrik AB allmänna leveransbestämmelser

För leveranser till yrkesmässig byggverksamhet tillämpas ABM 07, med nedan följande ändringar och tillägg.

Vi förbehåller oss rätten att göra eventuella prisjusteringar om oförutsedda kostnadsförändringar sker i råvaror, energi, valuta, fraktkurser eller dylikt samt för mått, viktändringar och eventuella tryckfel.

För Vinninga Cementvarufabriks produkter gäller de toleransmarginaler som framgår av respektive produktspecifikation eller överenskommet ritningsunderlag.

Mervärdesskatt tillkommer på samtliga priser.

Giltighetstid

Offerter är giltiga i 30 dagar om ej annat överenskommits.

Orderbekräftelse

För att undvika fel i samband med beställningen skall köparen snarast kontrollera att orderbekräftelsen inte innehåller några förändringar i förhållande till beställningen.
Eventuella felaktigheter skall omgående meddelas Vinninga Cementvarufabrik AB, i annat fall gäller det som angivits i orderbekräftelsen.

Betalning & äganderätt

Fakturering sker i takt med utförda leveranser och betalning skall vara Vinninga Cementvarufabrik tillhanda inom 30 dagar från fakturadatum om ej annat skriftligen överenskommits. Vid betalning efter förfallodag debiteras dröjsmålsränta på fakturavärdet med 9 procentenheter över gällande referensränta.

Varan förblir Vinninga Cementvarufabriks egendom till dess att den blivit betald, i den utsträckning som sådant äganderättsförbehåll är giltigt.

Bestämmelser för leverans

Priser gäller fritt lastat på bil vid vår fabrik, om ej annat överenskommits. Varumottagaren tillhandahåller utan kostnad för leverantören 1 person för lossningshjälp och varukontroll.
Eventuella anmärkningar skall göras i samband med varans mottagande.

Vinninga Cementvarufabriks leveransåtaganden gäller under förbehåll att vid offert- och/eller beställningsdatum rådande och därefter uppkommande förhållanden avseende energi- och råvaruförsörjning inte försvårar möjligheterna att fullgöra avtalade leveranser i tid och/eller omfattning.

Ovan angivna förhållanden berättigar Vinninga Cement att förlänga leveranstid.

Frakter & Fraktkostnader

Offereras med eller utan kranlossning. I fraktpriset ingår 1 timmas lossningstid. Lossningstid därutöver debiteras med åkeriets gällande taxa.

Returer

Före eventuell retur skall Vinninga Cementvarufabrik AB alltid kontaktas.
Kuranta returer krediteras med 75 procent av debiterat pris vid återlämning fritt fabrik. Returfrakt betalas av köparen.

Pallar

Pallar debiteras med gällande pris på ordererkännandet och krediteras med 50% av värdet förutsatt att de återlämnas fritt fabrik i fullgott skick inom 2 månader.

ABM 07, övriga ändringar och tillägg

Vid ev. motstridiga uppgifter mellan Vinninga Cementvarufabrik allmänna leveransbestämmelser och ABM 07, gäller i första hand Vinninga Cementvarufabriks allmänna leveransbestämmelser.

 1. Med ändring av punkten 13 skall ersättning utgå till säljaren med högst 50% av köpesumman i form av kostnad för lagring, hantering etc. av varorna vid försenat mottagande av köparen.

 2. Med ändring av punkten 20 innefattas Vinninga Cementvarufabriks produkter av en garantitid på 2 år. Köparen åtar sig att följa Vinninga Cementvarufabriks vid var tid lämnade rekommendationer avseende skötsel av produkterna.

 3. Med ändring av punkten 24 är Vinninga Cementvarufabriks ersättningsskyldighet begränsad till ett sammanlagt belopp om 15 % av köpesumman avseende den specifika leverans som innehöll defekt material.
  Denna begränsning gäller även kostnader för lokalisering av felet, kostnader för åtkomst och montering av reparerad eller utbytt vara samt kostnader som uppkommit genom reparationen eller utbytet.
  Vinninga Cementvarufabrik ansvarar inte i något fall för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada eller förlust. Vinninga Cementvarufabrik ansvarar ej heller i något fall för köparens ersättningsskyldighet gentemot tredje man. Mindre repor och skav märken kan uppstå under transport och detta är inte att anse som ett fel.
  Betong innehåller cement som är en kalkbaserad produkt. Kalken kan ibland fälla ut i betongens yta i form av en tunn gråvit beläggning. Detta är naturligt och är inte fel i produkten eftersom det ej påverkar produktens prestanda. Kalkutfällningen försvinner i regel av sig själv och är ej heller reklamationsgrundande.
  På grund av naturliga variationer i utgångsmaterialet kan nyansskillnader i färg och ytstruktur förekomma vid olika tillverkningstillfällen, detta betraktas inte som fel i produkten och är inte reklamationsgrundande.
  Det påpekas särskilt att varan inte ska användas i det fall köparen, innan användning av varan, märker eller borde märka att varan är felaktig.

 4. Med ändring av punkten 32 gäller att beställningsvaror och specialvaror får avbokas och/eller ombokas inom 48 timmar från utskickad orderbekräftelse. Vid senare avbokningar och/eller ombokningar förbehåller sig Vinninga Cementvarufabrik rätten att debitera hela ordervärdet och alla eventuella merkostnader.
  Vinninga Cementvarufabrik ansvarar inte för konstruktioner, ritningar eller beräkningar avseende hållfasthet eller andra konstruktions- eller dimensioneringsberäkningar beträffande byggnader eller byggnadskonstruktioner i vilka Vinninga Cementvarufabriks produkter ingår eller har införts i.